Plan Równości Płci

Plan równości płci 

Plan równości płci na PW został wprowadzony Zarządzeniem nr 34 /2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Planu równości płci na lata 2022-2024” dla Politechniki Warszawskiej. 

Plan równości płci został opracowany w celu zaplanowania działań odpowiadających potrzebom i oczekiwaniom wszystkich członków wspólnoty akademickiej w obszarze zachowania równości płci oraz zapewnienia równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym (tzw. work-life balance).Identyfikacja potrzeb oraz zaproponowanie i realizacja konkretnych działań, oprócz wywiązywania się Uczelni ze swoich zobowiązań oraz zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie wdrożenia planu równości płci, mogą uczynić z niej bardziej przyjazne miejsce pracy. 

Plan równości płci dla Politechniki Warszawskiej bazuje na poniższych aktach prawnych: 

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483)
 2. DYREKTYWA 2006/54/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. UE L 2006.204.23)
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)
 6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.)

oraz nawiązuje do dobrych praktyk opisanych w innych dokumentach np.: "Europejskiej Karcie Naukowca" i "Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych".

Dokument składa się z dwóch zasadniczych części, tj. diagnozy oraz identyfikacji celów i działań zaplanowanych do realizacji w bieżącej kadencji, tj. do roku 2024. Do opracowania Planu Równości Płci na PW zaangażowano wiele jednostek Uczelni. 

Cele strategiczne oraz działania w obszarze równości płci w PW na lata 2022-2024 

Cele strategiczne oraz działania w obszarze równości płci w PW stanowią komplementarny wkład zarówno w "Strategię Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030" oraz " Strategię Społecznej Odpowiedzialności PW". Wymienione poniżej cele i działania zostały opracowane dla najczęściej sygnalizowanych przez przedstawicieli wspólnoty akademickiej problemów i możliwych rozwiązań na przyszłość. W przypadku braku sprecyzowanych poglądów zagadnienia pozostawiono do szerszej diagnozy. 

Opracowano następujące cele główne i działania zmierzające do ich realizacji: 

 1. Cele i działania w obszarze kultury organizacyjnej oraz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. 
  1. Dążenie do wsparcia osób pracujących i studiujących w Politechnice Warszawskiej w osiąganiu równowagi pomiędzy życiem zawodowym, kształceniem a życiem prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób opiekujących się dziećmi oraz innymi osobom niesamodzielnymi. 
  2. Dążenie do wsparcia po powrocie do pracy/na studia osób pracujących i studiujących w Politechnice Warszawskiej, po długotrwałym zwolnieniu lekarskim, urlopie płatnym lub bezpłatnym oraz w przypadku korzystana z urlopu macierzyńskiego/ tacierzyńskiego/ wychowawczego/ rodzicielskiego. 
 2. Cele i działania w zakresie zachowania równowagi płci na szczeblu kierowniczym i decyzyjnym.
  1. Dążenie do uniezależnienia procesów wyborczych od płci osób kandydujących do struktur kadry zarządzającej oraz zespołów eksperckich.
 3. Cele i działania zapewniające zachowanie równowagi w rozwoju kariery.
  1. Dążenie do uniezależnienia dostępu do awansu zawodowego i wynagrodzenia od płci.
  2. Dążenie do niezależnej od płci możliwości uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych oraz promowania przynależności kobiet do grona "inżynierów", w kierunku umocnienia ich wizerunku jako równoprawnych członkiń wspólnoty akademickiej.
  3. Dążenie do wolnego od stereotypów i wspomagającego odchodzenie od nich wsparcia karier naukowych i zawodowych osób kształcących się lub pracujących w Politechnice Warszawskiej. 
 4. Cele i działania w obszarze włączenia wymiaru płci do treści badawczych i dydaktycznych. 
  1. Dążenie do równoważnego traktowania potrzeb płci podczas formułowania założeń i wdrażania rozwiązań dla społeczeństwa.
  2. Dążenie do uniezależnienia od płci poszanowania godności drugiej osoby przez członków społeczności akademickiej i podziału zadań w ramach zespołów badawczych. 
  3. Dążenie do podniesienia świadomości Władz Uczelni, kierowników jednostek organizacyjnych itd. w obszarze dyskryminacji ze względu na płeć na bazie przeprowadzanej cyklicznie diagnozy.
 5. Cele i działania w zakresie przeciwdziałania przemocy z względu na płeć, w tym przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu.
  1. Dążenie do zwiększenia świadomości interesariuszy wewnętrznych na temat zasad równego traktowania oraz przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i mobbingowi.
  2. Dążenie do zapobiegania skutkom nierównego traktowana i mobbingu w Uczelni.

Więcej: Pełna treść Planu równości płci na lata 2022-2024” dla Politechniki Warszawskiej.