Sekcja Psychologów

Politechnika Warszawska uruchomiła bezpłatne wsparcie psychologiczne dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników Uczelni. 

Oferowane formy pomocy w języku polskim i angielskim:

 • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne,
 • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka, 
 • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych,
 • psychoedukacja,
 • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy,
 • możliwa obecność tłumacza polskiego języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami PW)

                                                                                                                                      

For all students, doctoral students and employees, has been free remote psychological assistance programme.

Offered forms of support (in Polish and English):

 • supporting, motivating and therapeutic conversations,
 • providing psychological support including various forms of psychological activities focusing on human development,
 • assistance in solving traumatic and crisis situations,
 • psychoeducation,
 • consultation and providing information on other possibilities of getting specialist assistance,
 • the possibility of an assistance of a sign language interpreter (after application in Section for People with Disabilities WUT).