Strategia Społecznej Odpowiedzialności PW

Cele zrównoważonego rozwoju ONZ
Źródło: https://www.gov.pl/web/polskapomoc/cele-zrownowazonego-rozwoju

W dniach 25-27 września 2015 r., przywódcy krajów członkowskich ONZ podpisali dokument “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” 

Dokument ten zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działań, które mają być osiągane przez wszystkie strony – rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sektor nauki i biznesu,  a także obywateli. Skupiają się one wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. 5xP : people, planet, prosperity, peace, partnership).

Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals – SDGs) to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń (patrz grafika obok). Stanowią one podstawę nowej Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju świata, uwzględniającej aspekt ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Plan ten wskazuje najważniejsze wyzwania naszych czasów. Przedstawia wizję budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców planety oraz jego naprawy.

Więcej: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ 

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej 

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej została uchwalona Uchwałą nr 113/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej do roku 2030.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni 

 1. Pielęgnować wartości akademickie zapisane m.in. w "Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego", w szczególności: sumienność obiektywizm, niezależność, otwartość i przejrzystość. 
 2. Kształtować społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit sprzyjające budowaniu wspólnoty, kreatywności, otwartości oraz komunikacji, a także wrażliwości społecznej i kultury pracy. 
 3. Upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. 
 4. Poszerzać programy nauczania o zagadnienia z zakresu etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych. 
 5. Realizować projekty wdrażające zasady społecznej odpowiedzialności, w szczególności dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, wolontariatu pracowniczego, promocji zasad etyki, współpracy międzysektorowej, marketingu społecznie zaangażowanego. 
 6. Podejmować badania naukowe i prace wdrożeniowe, które w ramach partnerstwa z innymi ośrodkami akademickimi z całego świata, sektorem przedsiębiorstw administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi przyczyniać się mogły do rozwiązywania istotnych problemów społecznych. 
 7. Rozwijać współpracę międzyuczelnianą, krajową i międzynarodową, umożliwiającą adaptację i wzmacnianie najlepszych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni. 
 8. bać o ład organizacyjny uczelni, opierając zarządzanie uczelnią na fundamentach społecznej odpowiedzialności, zarówno, w dokumentach strategicznych, jak i wynikających z niech działaniach służących wszechstronnemu rozwojowi społeczności akademickiej i skutecznej realizacji misji uczelni. 
 9. Zapewniać przejrzystość prowadzonej przez uczelnię działalności poprzez m.in. mierzenie rezultatów, promowania i upowszechnianie dorobku oraz wskazanie osoby lub zespołu koordynującego te działania. 
 10. Prowadzić działalność w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ aktywności realizowanych przez społeczność akademicką oraz jej interesariuszy na środowisko przyrodnicze we wszelkich jego wymiarach. 
 11. Prowadzić dialog z interesariuszami na temat priorytetów polityki społecznej odpowiedzialności uczelni oraz informować o jej rezultatach. 
 12. Kierować się zasadami etyki i odpowiedzialności w procesie nauczania i prowadzenia badań naukowych dla zapewnienia interesariuszom optymalnych warunków do korzystania z wiedzy, kapitału intelektualnego i dorobku uczelni. 

Cele strategiczne Politechniki Warszawskiej w obszarze Społecznej Odpowiedzialności Uczelni:

Troszcząca się o środowisko przyrodnicze uczelnia. 

 1. Wspieranie badań mających pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. 
 2. Wdrażanie rozwiązań chroniących środowisko przyrodnicze we wszystkich aspektach funkcjonowania Uczelni. 

Różnorodna i zaangażowana wspólnota. 

 1. Zwiększenie dostępności Uczelni dla interesariuszy ( w tym studentów zagranicznych oraz osób ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. 
 2. Zwiększenie zaangażowania i udziału we wspólnocie Uczelni poprzez wprowadzenie sprawnego obiegu informacji. 
 3. Budowanie kultury społecznie odpowiedzialnej wspólnoty akademickiej. 
 4. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w miejscu pracy i studiowania. 

Oddziałujące społecznie badania naukowe. 

 1. Wspieranie badań mających istotny wspływ na poprawę jakości życia. 
 2. Wprowadzenie do obszarów badawczych zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością. 

Społecznie odpowiedzialni absolwenci. 

 1. Upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności w programach kształcenia. 
 2. Wprowadzenie zagadnienie dotyczących etyki zawodowej i zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia. 
 3. Wspieranie rozwoju kompetencji oraz kształtowanie postaw społecznych studentów i doktorantów. 

Kompetentni świadomi i usatysfakcjonowani pracownicy. 

 1. Zapewnienie warunków do ciągłego podnoszenia kompetencji i rozwoju pracowników. 
 2. Monitorowanie i zwiększane satysfakcji pracowników.
 3. Promowanie i wspieranie postaw prozdrowotnych. 

Aktywna Politechnika we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 

 1. Zwiększenie roli interesariuszy zewnętrznych w życiu Uczelni.
 2. Integracja absolwentów ze społecznością PW.
 3. Tworzenie ekosystemu rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości. 

Więcej: Pełna treść Strategii Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej