Dla nauczycieli akademickich i pracowników

Zapewniamy:

 • szkolenia świadomościowe (dotyczące pierwszego kontaktu z osobą z niepełnoprawnością, zwiększające wiedzę na temat funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami - przekrój)
 • szkolenia specjalistyczne (specyfika pracy ze studentem z konkretną niepełnosprawnością, poprawna komunikacja ze studentem z niepełnosprawnością, prowadzenie zajęć w trybie online, nowe technologie w procesie nauczania osób z niepełnosprawnością),
 • kurs Polskiego Języka Migowego,
 • konsultacje indywidualne,
 • pomoc w dostosowaniu materiałów dydaktycznych dla studentów z niepełnosprawnością
 • przegląd sprzętu będącego na wyposażeniu Wydziału przeznaczonego dla studentów z niepełnosprawnością,
 • rekomendowanie rozwiązań mających zwiększyć dostępność budynku wydziałowego,
 • rekomendowanie rozwiązań mających zwiększyć dostępność procesu kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami,
 • współpraca z wydziałowymi pełnomocnikami dziekana ds. osób niepełnosprawnych oraz pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

                                                                                                                                                                                                                                   

We provide:

 • awareness training (concerning the first contact with a person with a disability, increasing knowledge about the functioning of people with different disabilities - overview)
 • specialised training (specifics of working with a student with a specific disability, correct communication with a student with a disability, teaching online, new technologies in the process of teaching people with disabilities)
 • Polish Sign Language course,
 • individual consultations,
 • assistance in adapting teaching materials for students with disabilities
 • review of the equipment provided by the Faculty for students with disabilities,
 • recommending solutions to increase accessibility of the Faculty building,
 • recommending solutions aimed at increasing accessibility of the educational process for students with disabilities,
 • cooperation with faculty deans' plenipotentiaries for disabled persons and the Rector's plenipotentiary for people with disabilities