Dla studentów i doktorantów

Nasze wsparcie jest skierowane do osób z niesprawnością narządu ruchu, niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z chorobami i zaburzeniami psychicznymi, z chorobami przewlekłymi, z trudnościami w uczeniu, z innymi niepełnosprawnościami. Udzielamy pomocy studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i bez tego dokumentu (na podstawie zaświadczeń lekarskich). Wspieramy także studentów z niepełnosprawnościami przebywającymi na wymianach międzynarodowych.

Zapewniamy:

 • pomoc asystencką w trakcie dojazdu na uczelnię oraz w trakcie zajęć
 • możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem
 • dofinansowanie transportu związanego z aktywnością akademicką
 • możliwość poznania przestrzeni budynku wydziałowego przed rozpoczęciem roku akademickiego
 • usługi tłumacza języka migowego
 • poradnictwo psychologiczne
 • pokoje w Domach Studenckich dostosowane do potrzeb osób niesprawnych ruchowo
 • systematyczne dostosowywanie budynków do potrzeb studentów niepełnosprawnych (np. pętle indukcyjne, podjazdy, windy, miejsca parkingowe)
 • stypendium specjalne dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (student składa wniosek w dziekanacie macierzystego wydziału)
 • wypożyczalnię sprzętu ułatwiającego studiowanie
 • możliwość zamawiania cyfrowych kopii książek
 • finansowanie indywidualnych lektoratów z języków obcych i języka polskiego jako języka obcego
 • specjalnie dostosowane stanowisko komputerowe w Bibliotece Głównej PW, w skład którego wchodzi: program Window-Eyes PL  PL 7.2 (czytnik ekranowy), klawiatura z nakładką typu ZoomText (powiększony opis), powiększalnik VISIO, monitor brajlowski (linijka) SuperVario2 40, specjalna myszka typu BIGtrac, oprogramowanie Tiger Software Suite - to program współpracujący z pakietem Office, skaner. 

                                                                                                                                                                                                                                   

Our support is aimed at people with locomotor disabilities, the blind and visually impaired, the deaf and hearing impaired, with mental illnesses and disorders, with chronic illnesses, with learning difficulties, with other disabilities. We provide assistance to students with and without a disability certificate (on the basis of medical certificates). We also support students with disabilities on international exchanges.

We provide:

 • assistance when getting to the university and during classes
 • possibility to adapt the didactic process to individual needs resulting from the student's disability
 • assistance in solving individual problems related to studying
 • co-financing of transport related to academic activities
 • sign language interpreter services
 • psychological counselling
 • rooms in Student Dormitories adapted to the needs of persons with mobility impairments
 • systematic adaptation of buildings to the needs of disabled students (e.g. induction loops, ramps, lifts, parking spaces)
 • special scholarship for persons with a disability certificate (a student should apply to the Dean's Office at their faculty)
 • rental of equipment facilitating studying
 • ordering service for digital copies from printed library materials
 • financing individual foreign language and Polish as a foreign language classes
 • a specially adapted computer station in the WUT Main Library with: Window-Eyes PL 7.2 software (screen reader), keyboard with ZoomText overlay (enlarged description), VISIO enlarger, Braille monitor (ruler) SuperVario2 40, special BIGtrack mouse, Tiger Software Suite - a program compatible with the Office package, scanner.