SAVOIR- VIVRE

Jak się zachować wobec osoby z niepełnosprawnością, którą spotykamy na uczelni? Oto kilka dobrych rad.

 1. Bądź otwarty, nie każda niepełnosprawność jest widoczna. To, że student nie jeździ na wózku, nie ma białej laski czy aparatu słuchowego nie oznacza, że nie zmaga się z żadnym problemem, czy chorobą przewlekłą.
 2. Poświęć uwagę – słuchaj i dostrzegaj nietypowe zachowania. Studenci doświadczający kryzysów zdrowia psychicznego (depresja, nerwice, schizofrenia, zaburzenia odżywiania) potrzebują wsparcia i zrozumienia. Jeśli zaniepokoi Cię czyjeś zachowanie, porozmawiaj z tą osobą bez oceniania, wskaż możliwość uzyskania pomocy, np. bezpłatne dyżury psychologa w PW.
 3. Nie szufladkuj – każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego traktowania. Osoby ze spektrum autyzmu mają trudności w rozpoczęciu i podtrzymywaniu rozmowy oraz w nawiązywaniu długotrwałych relacji. Nieprawidłowy kontakt wzrokowy, mowa ciała, zbyt głośny lub cichy głos, nieodpowiedni ton wypowiedzi – nie oznaczają złych intencji.
 4. Szanuj wypożyczane książki, nie podkreślaj, nie zaznaczaj zakreślaczem, nie rób notatek na marginesie – tak zaznaczone fragmenty po zeskanowaniu mogą być nieczytelne dla programów czytających (syntezatorów mowy), z których korzystają studenci z niepełnosprawnością wzroku.
 5. Pomóż w zorientowaniu się w przestrzeni Wydziału – studenci z niepełnosprawnością na pierwszym roku mogą mieć trudności w odnalezieniu się w nowej przestrzeni.
 6. Jeśli robisz dobre notatki, udostępnij je osobie, która ma utrudniony odbiór treści na wykładach, ponieważ jest niedowidząca, niewidoma, niedosłysząca, czy głucha.
 7. Pozbądź się obojętności! – Twoje ewentualne nietaktowne zachowanie czy niezgrabność pomagania nie będą źle odebrane.
 8. Zapytaj – jeśli nie wiesz, jak się zachować. Nie bój się poprosić o instruktaż, osoby z niepełnosprawnością doskonale wiedzą, jakiej pomocy potrzebują i potrafią ją opisać.
 9. Prowadź rozmowę bezpośrednio z osobą niepełnosprawną – podczas rozmowy z osobą niepełnosprawną, np. osobą niesłyszącą zwracaj się bezpośrednio do swojego rozmówcy, a nie tłumacza języka migowego, towarzysza czy pomocnika.
 10. Zachowaj ostrożność w kontakcie fizycznym z osobą, która utraciła sprawność. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim czy korzystające z balkonika, kul do chodzenia traktują ten sprzęt jako część swojej przestrzeni. Dlatego najlepiej nie opierać się o te rzeczy i nie dotykać ich bez uprzedzenia.

                                                                                                                                                                                                                                   

SAVOIR-VIVRE in relations with a person with disabilities

How should you behave towards a person with a disability you meet at university? Here is some good advice.

 1. Be open, not every disability is visible. Just because a student isn't in a wheelchair, doesn't have a white cane or hearing aid doesn't mean they aren't struggling with a problem or chronic illness.
 2. Pay attention - listen and notice unusual behaviour. Students experiencing mental health crises (depression, neuroses, schizophrenia, eating disorders) need support and understanding. If you are concerned about someone's behaviour, talk to them without judgement, and point out opportunities for help, such as free psychological support at the WUT.
 3. Don't pigeonhole - every person is different and needs to be treated individually. People on the autism spectrum have difficulty starting and maintaining conversations and establishing long-term relationships. Incorrect eye contact, body language, too loud or too quiet a voice, inappropriate tone of speech - do not mean bad intentions.
 4. Respect borrowed books, do not underline, mark with a highlighter, make notes in the margins - such marked passages after scanning may be unreadable for reading software (speech synthesisers) used by students with visual impairments.
 5. Help finding way around the faculty space - students with disabilities in their first year may find it difficult to find their way around a new space.
 6. If you take good notes, make them accessible to someone who has difficulty receiving content in lectures because they are visually impaired, blind, hard of hearing or deaf.
 7. Get rid of indifference! - Your possible tactlessness or clumsiness in helping will not be misconstrued.
 8. Ask - if you are not sure how to behave. Don't be afraid to ask for instructions; people with disabilities know exactly what help they need and can describe it.
 9. Speak directly to the person with a disability - when speaking to someone with a disability, such as a deaf person, speak directly to your interlocutor and not to a sign language interpreter, companion or helper.
 10. Be cautious about physical contact with a person who has a disability. Disabled people in a wheelchair or using a walker or crutches treat this equipment as part of their space. Therefore, it is best not to lean on these items or touch them without notice.