Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030

Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej została wprowadzona Zarządzeniem nr 67/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zasad wdrażania i realizacji Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030. 

Strategia rozwoju jest kluczowym dokumentem, wyznaczającym kierunki działania Politechniki Warszawskiej na kolejne dziesięciolecie. Określa wizję Uczelni przyszłości, definiuje misję, wskazuje podstawowe wartości, jakimi kierują się członkowie jej społeczności. Prezentuje także zbiór celów strategicznych we wszystkich obszarach działania, uzupełniony listami celów operacyjnych i planowanych działań zmierzających do ich realizacji. Tworzenie strategii poprzedzone było szeregiem dogłębnych analiz, których efekty zostały sformułowane w postaci analizy SWOT – wskazującej silne i słabe strony Uczelni, a także szanse i zagrożenia, jakie przynoszą lub mogą przynieść czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Wizja przyszłości Politechnki Warszawskiej: 

Osiągnięcie statusu europejskiego centrum kształcenia 

Kształcenie jest elementem misji działania Politechniki Warszawskiej równie ważnym jak badania. Politechnika Warszawska dąży do statusu europejskiego centrum kształcenia – Uczelni otwartej na studentów z całego świata, nauczającej w sposób nowoczesny i efektywny, z dużym komponentem zajęć projektowych i silnym powiązaniem kształcenia z badaniami. Zamierza tworzyć nowe programy kształcenia – powiązane z priorytetowymi obszarami badawczymi i z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego, ale także interdyscyplinarne i międzywydziałowe oraz rozwijać współpracę z czołowymi technicznymi uczelniami europejskimi, w ramach inicjatywy Uniwersytety Europejskie, i z najlepszymi uczelniami z innych obszarów geograficznych, a także rozwijać ofertę kształcenia w języku angielskim, dążąc do szerszego otwarcia Uczelni na zagranicznych studentów, jednocześnie dając szansę naszym studentom realizacji części programu studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych.

Osiągnięcie pozycji wiodącego ośrodka wnoszącego odkrywczy wkład w wiedzę i kształtującego trendy rozwoju technologii jutra w kraju i w Europie

PW aspiruje do pozycji wiodącego w kraju i w Europie ośrodka wnoszącego odkrywczy wkład w wiedzę i kształtującego trendy rozwoju technologii jutra co wymaga stałego kontaktu z najnowocześniejszymi technologiami oraz śledzenia potrzeb, jakie rodzą się w dynamicznie ewoluującym otoczeniu, zatem stała współpraca z otoczeniem gospodarczym oraz budowanie mechanizmów wspierania działań o charakterze innowacyjnym, jest ważnym elementem strategii rozwoju PW.

Osiągnięcie statusu ważnego europejskiego i światowego ośrodka badawczego i edukacyjnego

Politechnika Warszawska, aspirująca do statusu ważnego europejskiego i światowego ośrodka badawczego i edukacyjnego, wyraźnie dostrzega też swoją rolę jako znaczącego elementu lokalnego ekosystemu innowacji i kształcenia. Poprzez dążenie do zacieśniania związków z Warszawą i Mazowszem a także budowanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami sektora publicznego i przedsiębiorstwami, a także integrację i współdziałanie stołecznych uczelni cel ten staje się możliwy do zrealizowania. 

Politechnika Warszawska przyjaznym miejscem pracy

Dużo uwagi w Strategii Rozwoju poświęcono usprawnieniu zarządzania Uczelnią i gospodarowania jej zasobami. Celem jest stworzenie nowoczesnej i sprawnej organizacji, dbającej o pracowników oraz o posiadaną infrastrukturę. Politechnika Warszawska jest silna różnorodnością kompetencji swoich kadr naukowych i dydaktycznych. Wykorzystanie tego potencjału wymaga integracji wysiłków zespołów z różnych jednostek i dyscyplin naukowych, dlatego stworzenie mechanizmów motywujących taką współpracę jest jednym z priorytetów na następne lata. 


Więcej: Pełna treść Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030.