Współpraca z SON

dwie uściskające się dłonie
Źródło: google

Jeśli...

  • jesteś osobą, która chce angażować się w działania na rzecz zwiększania dostępności PW, a tym samy chcesz pomagać studentom, doktorantom i pracownikom z niepełnosprawnościami…
  • chcesz współtworzyć organizację studencką promującą pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych w PW…
  • jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, instytucji działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami…
  • jesteś członkiem koła naukowego w PW lub piszesz pracę dyplomową i interesuje Cię tematyka dostępności, zdrowia, nowych technologii w służbie niepełnosprawności…

…zapraszamy do współpracy! Dostępna uczelnia to nie tylko dostępne budynki, to także otwarci ludzie chcący tworzyć przestrzeń do rozwoju, nauki i badań dla wszystkich członków społeczności akademickiej bez względu na stopień sprawności.

                                                                                                                                                                                                                                  

If...

  • you are a person who wants to get involved in making WUT more accessible, and therefore you want to help students, doctoral students, and employees with disabilities...
  • you want to co-found a student organisation which promotes a positive image of people with disabilities at WUT…
  • you are a representative of a non-governmental organisation, an institution acting for the benefit of people with disabilities…
  • you are a member of a research club at Warsaw University of Technology or you are writing your thesis and are interested in the subject of accessibility, health, new technologies in the service of disability...

...we invite you to cooperation! An accessible university is not only about accessible buildings, it is also about open-minded people who want to create space for development, learning and research for all members of the academic community, regardless of their disability level.